tree

Celebrated “Mother Day” by planting flowers for harmony strengthening among MGT Executive and Staff

โครงการ “ปลูกต้นไม้วันแม่” กิจกรรมที่ให้พนักงานทุกคนร่วมมือกันปลูกต้นไม้ในวันแม่แห่งชาติเพื่อสร้างบรรยากาศ และความร่มรื่น รวมถึงสร้างทัศนียภาพที่สวยงาม สำหรับนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบังที่บริษัทฯตั้งอยู่