tower

MGT donated Para-rubber pillows to Nakornphanom Hospital

โครงการ “บริจาคหมอน เพื่อผู้ป่วย” โครงการที่บริษัทฯต้องการให้ความสำคัญกับผู้ป่วยที่อยู่ในระหว่างการรักษา ด้วยการบริจาคหมอนจำนวน 3,000 ใบเพื่อใช้ในการดูแลผู้ป่วย สำหรับโรงพยาบาลนครพนม