บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษ (Specialty Chemical) ซึ่งใช้เป็นส่วนเติม (Additive) ในวัตถุดิบหลักเพื่อให้เกิดปฏิกริยาเคมี ในการเสริมสร้างคุณสมบัติพิเศษต่างๆ ให้แก่ผลิตภัณฑ์ตามที่ลูกค้าต้องการ บริษัทฯมีเครือข่ายในหลายประเทศ เช่น จีน มาเลเซีย ออสเตรเลีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ เวียดนาม อินเดีย อินโดนีเซีย สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ อังกฤษ มีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง มุ่งเน้นการทำงานเป็นทีม เลือกสรรผลิตภัณฑ์วางแผนจัดซื้อ จัดเก็บตลอดจนจัดส่งตามมาตรฐานและกฎระเบียบต่างๆทั้งของไทยและต่างประเทศเพื่อส่งมอบบริการที่ทรงคุณค่าแก่คู่ค้า เน้นย้ำถึงการสร้างสรรค์บุคลากรที่มีความเป็นมืออาชีพ ส่งเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศน์ รับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง