วิสัยทัศน์ และ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"เป็นผู้นำด้านการจัดจำหน่ายและให้บริการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษของประเทศไทย"

พันธกิจ

"บริษัทมุ่งมั่นที่จะตอบสนองความต้องการและสร้างความพึงพอใจสูงสุดในการจัดจำหน่าย และให้บริการเคมีภัณฑ์ชนิดพิเศษแก่คู่ค้า"

ค่านิยมขององค์กร

ซื่อสัตย์
โปร่งใส
ไว้ใจได้
ตรงมาตรงไป
ให้เกียรติกัน