ร่วมงานกับเรา

3
2

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เมกาเคม (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 25  ซอยฉลองกรุง 31 นิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง
ซอย จี1/9 แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ10520
โทร. +66 (0)-2739- 6333  โทรสาร: +66 (0)-2739- 6332
E-mail: hr@megachem.co.th

Position: ตัวแทนฝ่ายขาย (ด่วนมาก)

ลักษณะงาน

.

   1. ออกพบลูกค้าสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในอนาคต
   2. อำนวยความสะดวกด้วยการหารือรายการผลิตภัณฑ์ (Product Catalogs) กับลูกค้า รวมทั้งแจ้งราคา ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และวิธีการที่ลูกค้าสามารถประหยัดเงินและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติ

Gender
หญิง/ชาย อายุ 22 – 30 ปี.
Education
ปริญญาตรีด้านเคมี (วิทยาศาสตร์ / วิศวกรรมเคมี)
Experiences
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
Computer skill
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
Language Skill
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
Other Skill
มีทักษะด้านการวิเคราะห์, ทักษะในการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเองและมีความสามารถคิดและทำงานได้ด้วยตัวเอง
ทักษะการสื่อสารที่ดีทักษะการนำเสนอที่ดีและทักษะการจัดการเวลาสามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้
มีรถยนต์และสามารถนำมาใช้กับงานได้ ***

Position: เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (1อัตรา)

ลักษณะงาน

.

   1. รับผิดชอบด้าน HRM ในการวางแผนกำลังคน, การสรรหาบุคลากร, การปฐมนิเทศพนักงาน, ฝึกอบรม, ดูแลระบบและการจ่ายเงินเดือน (และสามารถคำนวณ OT ได้)
   2. ให้คำแนะนำด้านทรัพยากรบุคคลและเรื่องอื่น ๆ
   3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้คำแนะนำในการบริหารทรัพยากรบุคคล และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นจากแต่ละหน้าที่
   4. ดำเนินการหรือทบทวนกฎและข้อบังคับของบริษัทและมั่นใจว่าได้รับการสนับสนุน
   5. ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการปรับปรุงระเบียนบุคลากร, ผลการประเมิน, ผลการทำบันทึกประวัติการเข้าออกงาน ฯลฯ
   6. จัดทำรายงานและข้อมูลอื่นๆที่จำเป็นเกี่ยวกับงานด้านทรัพยากรบุคคลให้กับผู้จัดการสายงานและบริษัท
   7. สนับสนุนการดำเนินโครงการ HR (ตัวอย่างเช่น การฝึกอบรมการเรียนรู้ และการพัฒนา)

คุณสมบัติ

Gender
หญิง อายุ 22 – 30 ปี.
Education
ปริญญาตรีด้านบริหารทรัพยากรมนุษย์หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
Experiences
ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่***
Computer skill
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Photoshop และ PROSOFT
Language Skill
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
Other Skill
มีทักษะในการสื่อสารระหว่างบุคคลและทักษะการบริหารบุคคล
มีทัศนคติที่ดี มีการจัดการอย่างเป็นระเบียบ ทำงานแบบเชิงรุก และให้บริการด้วยใจ

Position: ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ (ด่วนมาก)

ลักษณะงาน

รายวัน

   1. MRP Controller.
   2. ตรวจสอบ HS code สำหรับการจัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆกับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   3. สรรหาผู้ขายสินค้าใหม่ๆ
   4. อนุมัติสินค้าใหม่
   5. ตรวจสอบ PO / วัตถุดิบก่อนนำส่งให้รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
   6. ประสานงาน PO และการเจรจากับผู้ขาย
   7. ติดตามและปรับปรุงคุณภาพ, ต้นทุน และประสิทธิภาพของการเคลื่อนย้ายสินค้า
   8. ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานระบบ SAP
   9. ตรวจสอบ COA ก่อนบันทึกในระบบ
   10. ประสานงานกับผู้ขายในกรณีที่มีปัญหาเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์

รายเดือน

   11. การตรวจสอบ PO ที่รอดำเนินการ
   12. ทบทวนการบริโภคและคาดการณ์ล่วงหน้า
   13. จัดทำรายงาน ISO
   14. Relate Party Transaction report.

รายไตรมาส

   15. ปรับปรุง KPI และส่งให้ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
   16. การประเมินซัพพลายเออร์

รายปี

   17. ทบทวน KPI
   18. สรุปรายงาน ISO

อื่นๆ

   19. ตามที่ได้รับมอบหมาย

Job Specifications

Gender
ชาย/หญิง อายุ 35 – 45 ปี.
Education
ปริญญาตรีด้านเคมีหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง (วิทยาศาสตร์)
Experiences
มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อและสรรหาต่างประเทศอย่างน้อย 5 ปี (ด้านเคมีจะพิจารณาเป็นพิเศษ)
Computer skill
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
Language Skill
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
Other Skill
มีทักษะด้านการวิเคราะห์, ทักษะในการสร้างแรงจูงใจด้วยตนเองและมี
ความสามารถคิดและทำงานได้ด้วยตัวเอง
ทักษะการสื่อสารที่ดีทักษะการนำเสนอที่ดีและทักษะการจัดการเวลา มีความรับผิดชอบและมีความสามารถด้านการจัดซื้อและสรรหา

ตำแหน่งงาน: พนักงานสรรหาผลิตภัณฑ์

ลักษณะงาน

รับผิดชอบงานทั้งหมดในการสรรหาผลิตภัณฑ์

   1. สรรหาเคมีภัณฑ์ตามความต้องการของลูกค้า
   2. ปรับปรุง / ควบคุม และบันทึกคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ และข้อมูลความปลอดภัยผลิตภัณฑ์ (MSDS)
   3. สร้าง / เพิ่มเติมรหัสผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ
   4. ปรับปรุงทะเบียนผู้ค้า (AVL) และประสานงานกับผู้ค้าเคมีภัณฑ์
   5. เสาะหาวัตถุดิบใหม่ๆ
   6. เสาะหาผลิตภัณฑ์ทางเลือกให้แก่ลูกค้า
   7. ตรวจสอบใบรับรองการวิเคราะห์ (COA)

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ 24-35 ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์หรือเคมี
ประสบการณ์
ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปีในการจัดซื้อ / สรรหาผลิตภัณฑ์ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word และมีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเบื้องต้นได้
อื่นๆ
สามารถใช้ภาษาจีนในการสื่อสารเบื้องต้นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ตำแหน่งงาน: ตัวแทนฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

   1. ตัวแทนฝ่ายขายจะต้องเดินทางไปพบและเยี่ยมเยียนผู้ซื้อที่มีแนวโน้มจะเป็นลูกค้าในอนาคต รวมทั้งลูกค้าในปัจจุบัน
   2. อำนวยความสะดวกด้วยการหารือรายการผลิตภัณฑ์ (Product Catalogs) กับลูกค้า รวมทั้งแจ้งราคา ความพร้อมของผลิตภัณฑ์ และวิธีการที่ลูกค้าสามารถประหยัดเงินและเพิ่มผลผลิต

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรีด้านเคมี / เคมีอุตสาหกรรม
ประสบการณ์
ประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้ โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล

ลักษณะงาน

   1. สรรหาบุคคลากรในทุกขั้นตอน
   2. จัดเตรียมความพร้อมทุกด้านให้กับพนักงานใหม่
   3. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ให้ทราบกฎระเบียบและโครงสร้างองค์กร
   4. แจ้งชื่อ ตำแหน่งของพนักงานใหม่ให้ทุกคนทราบ โดยประกาศผ่านทาง e-mail และจัดทำคู่มือพนักงาน
   5. บริหารจัดการสถิติการมาทำงาน การลาพักผ่อนประจำปี การขอคืนเงินประกัน ประสานงานกับสำนักงานประกันสังคม หรือหน่วยงานราชการ
   6. บริหารอาคาร ประสานงาน ตรวจตราดูแล ซ่อมแซม ฯลฯ สาธารณูปโภคของอาคารในเชิงธุรการ
   7. ช่วยผู้บังคับบัญชาด้านการจัดฝึกอบรมทั้งระบบ (ทั้งการอบรมภายในและภายนอก)
   8. บริหารจัดการสวัสดิการของพนักงาน ฯลฯ
   9. จัดหาและจัดการระบบ ISO เป็นบางส่วน เช่น OP, WI, FM, เป็นต้น
   10. จัดหาและจัดการ KPI เป็นบางส่วน ทางด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการให้มีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ

เพศ
สัญชาติไทยเท่านั้น หญิง/ชาย อายุ 30-40 ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี
ประสบการณ์
ประสบการณ์ขั้นต่ำ 2 ปีด้านทรัพยากรบุคคลและธุรการ
ทักษะคอมพิวเตอร์
ใช้ MS Office ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดีทั้งพูดและเขียน
อื่นๆ
มีใจบริการ

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ จูงใจ และนำทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผลสำเร็จตามงบประมาณของบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมศักยภาพของทีมงานและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในทีมทำงานได้ตามเป้าหมายของตน

 • 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (รวมทั้งการขาย) และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด
 • 2. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (Suppliers) และจัดทำข้อมูลล่าสุดของสภาวะตลาด
 • 3. ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษาของทีมงานฝ่ายขายเพื่อทำการตลาด
 • 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรให้งานราบรื่น
 • 5. ชี้แนะ (และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง) ทีมงานฝ่ายขายถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ สำรวจและนำเสนอทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันแก่ลูกค้า
 • 6. กำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ จัดสรรพื้นที่ขาย เป็นการเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าชนิดพิเศษ (SE & SP)
 • 7. วิเคราะห์สถิติการขาย
 • 8. คงความรู้ในรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • 9. ประเมินศักยภาพในการผลักดันยอดขายทั้งหมด
 • 10. ดำเนินงานการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ในปีต่อไป

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทด้านเคมี
ประสบการณ์
การขายเคมีภัณฑ์และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail, มีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้

ตำแหน่งงาน: ผู้จัดการฝ่ายขาย

ลักษณะงาน

บริหารจัดการ จูงใจ และนำทีมงานฝ่ายขายให้เป็นผลสำเร็จตามงบประมาณของบริษัท รับผิดชอบในการรวบรวมศักยภาพของทีมงานและสร้างความมั่นใจว่าทุกคนในทีมทำงานได้ตามเป้าหมายของตน

 • 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า (รวมทั้งการขาย) และสร้างความสัมพันธ์กับทีมงานฝ่ายขายทั้งหมด
 • 2. ประสานงานด้านเทคนิคกับผู้จัดหาสินค้าและวัตถุดิบ (Suppliers) และจัดทำข้อมูลล่าสุดของสภาวะตลาด
 • 3. ทำหน้าที่เป็นทั้งผู้นำและที่ปรึกษาของทีมงานฝ่ายขายเพื่อทำการตลาด
 • 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานภายในองค์กรให้งานราบรื่น
 • 5. ชี้แนะ (และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง) ทีมงานฝ่ายขายถึงวิธีการขายที่มีประสิทธิภาพ สำรวจและนำเสนอทั้งสินค้าใหม่และสินค้าปัจจุบันแก่ลูกค้า
 • 6. กำหนดพื้นที่ทางภูมิศาสตร์ และ/หรือ จัดสรรพื้นที่ขาย เป็นการเฉพาะ เพื่อผลักดันยอดขายสินค้าชนิดพิเศษ (SE & SP)
 • 7. วิเคราะห์สถิติการขาย
 • 8. คงความรู้ในรายละเอียดสินค้าและบริการของบริษัทอยู่ตลอดเวลา
 • 9. ประเมินศักยภาพในการผลักดันยอดขายทั้งหมด
 • 10. ดำเนินงานการวางแผนงบประมาณเชิงกลยุทธ์ในปีต่อไป

คุณสมบัติ

เพศ
หญิง/ชาย อายุ ปี.
การศึกษา
ปริญญาตรี/ปริญญาโทด้านเคมี
ประสบการณ์
การขายเคมีภัณฑ์และการบริหารอย่างน้อย 5 ปี
ทักษะคอมพิวเตอร์
ต้องใช้ MS Office 2007 หรือเวอร์ชั่นสูงกว่าได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ MS Excel และ MS Word รวมทั้ง Internet และ e-mail, มีความรู้ ERP software เช่น SAP มาก่อน
ทักษะด้านภาษา
ใช้ภาษาอังกฤษได้ดี
อื่นๆ
สามารถเดินทางทั้งภายในประเทศและต่างประเทศได้