โครงสร้างผู้ถือหุ้น


รวมทั้งหมด300,000,000 (100.00%)

รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 อันดับแรก ณ วันที่ 14/03/2017
ลำดับ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ จำนวนหุ้น (หุ้น) หุ้น
1 นายวิทยา อินาลา 150,726,000 50.24%
2 บริษัทเมกาเคม จำกัด 144,777,000 48.26%
3 นางสาวจินตนา มีมะโน 12,235,700 3.06%
4 นางสาวบุณฑริกา พัทธยุติ 6,600,000 1.65%
5 นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์ 4,497,000 1.5%
6 นายธีรพล สินไชย 3,300,000 0.83%
7 นายอดิศักดิ์ กนกศิลป์ 1,548,600 0.39%
8 นางจิรพรรณ เตียวนิช 1,400,000 0.35%
9 นายเอกชนสิษฎ์ วรหาญ โดย บล.เคทีบี (ประเทศไทย) จำกัด 1,400,000 0.35%
10 นางสาวลัดดา เหล็กดี 1,291,800 0.32%

ข้อมูลการประชุมผู้ถือหุ้น


ปี 2560

หนังสือเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2560

Download

ข้อมูลการจ่ายเงินปันผล


2558 2557 2556 2555
การจ่ายเงินปันผลสำหรับปี (บาท) 0.48 0.38 0.28 0.36
จำนวนเงิน (พันล้านบาท) 2.48 1.38 1.28 0.36
– จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 1 (บาทต่อหุ้น)วันที่จ่าย 2.48
4/9/2558
1.48
4/9/2557
0.48
4/9/2556
0.38
4/9/2555
– จ่ายเงินปันผลครั้งที่ 2 (บาทต่อหุ้น)วันที่จ่าย 2.48
4/9/2558
1.48
4/9/2557
0.48
4/9/2556
รูปแบบการจ่ายเงินปันผล เงินสด เงินสด เงินสด เงินสด

หมายเหตุ:

การจ่ายเงินปันผลเป็นการจ่ายจากรายได้ที่ได้รับการยกเว้นไม่ต้องนำมาคำนวณเป็นรายได้เพื่อเสียภาษีเงินได้นิติบุคคล การหักภาษี ณ ที่จ่ายจากการจ่ายเงินปันผล ไม่สามารถเครดิตภาษีเงินปันผลคืนจากกรมสรรพากร อย่างไรก็ตาม การจ่ายเงินปันผลให้แก่บริษัทจดทะเบียน หรือบริษัทซึ่งมีการถือหุ้นมากกว่าร้อยละ 25 และถือนานเกินกว่า 6 เดือนไม่ต้องหักภาษี ณ ที่จ่าย