mgtdoitright

นายอนุพร อรุณรัตน์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นางบุษราภรณ์ ประทุมรัตน์

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

นายพงษ์ภาณุ เศวตรุนทร์

ประธานกรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

ดร.วิทยา อินาลา

กรรมการบริษัท/กรรมการบริหาร

รศ.ดร.มนตรี โสคติยานุรักษ์

กรรมการบริษัท/กรรมการอิสระ

นายชิว ชุนตี

กรรมการบริษัท

นายตัน บ็อค เชีย

กรรมการบริษัท

คณะกรรมการตรวจสอบ

คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน